Felanmälan online:

Renovering och ombyggnad

Publicerat: 4 maj, 2017
Uppdaterat: 27 juni, 2024

OBS! Planerat stambyte

Våra hus är dryga 50 år gamla och styrelsen har anlitat konsulter för att utreda behovet av åtgärder på stammar och badrum. Beslutsunderlaget redovisade status på kall-, och varmvattenledningar, avloppsrör, tätskikt i badrum mm. I korthet visade den att stambyte bör göras inom den närmaste tiden. Stammarnas tekniska livslängd har uppnåtts, många delar är i dåligt skick och föreningen har också drabbats av kostsamma vattenskador. Risken för fler vattenskador ökar i framtiden. Styrelsen har gett konsulter i uppdrag att fortsätta planeringsarbetet och kommer tillsammans med styrelsen att ta fram informations- och beslutsunderlag till medlemmarna för att kunna fatta ett formellt beslut om stambyte.

  • Styrelsen kommer att konkretisera sitt förslag, bl.a. arbetets omfattning, finansiering, påverkan på avgiften, mm.
  • Skriftlig information med detaljerad beskrivning om hur det kommer att bli i din lägenhet, kommer att delas ut till medlemmarna, och därefter kommer det att hållas informationsmöte och öppet hus där man kan få svar på frågor och funderingar.
  • Styrelsen kommer därefter att kalla till extrastämma om stambytet.
  • Det är ännu oklart när det egentliga byggarbetet kommer att påbörjas, det beror på flera omständigheter förutom allt ovan. Trolig byggstart kan vara under hösten 2024 eller våren 2025, om allt fungerar som tänkt. Vi kommer naturligtvis att hålla er informerade.

För er som har planer på att renovera badrum, WC eller kök så råder vi er att avvakta med dessa planer tills vi vet mer och har ett beslut fattat på extrastämman.

Mer information kommer löpande att delges er under hösten.

Renovering av våtrum

Det är alltid viktigt vid renovering av badrum i villor och lägenheter att planera i god tid. Tätskiktskontroll innan arbetet påbörjas är grundläggande och viktigt. Fastighetens förutsättningar måste tas i beaktande, hållfasthet och säkerhet bör undersökas av kunnig person, en byggnads- eller fukttekniker. Det är viktigt att anlita auktoriserade företag för arbetet så att kvalitetsrutiner och branschregler följs.

Begär en våtrumsanmälan

I upphandlingen av våtrumsarbeten bör rätt krav ställas, gärna efter AMA-koder. För privata beställare kan det vara svårt att välja entreprenör. Det är viktigt att kontrollera och säkerställa montörens kompetens och behörighet. Inte minst gentemot försäkringsbolagen är det viktigt att ha papper på att branschens regler följts vid arbetet

En så kallad våtrumsanmälan, registrering av arbetet, som entreprenören lämnar in efter utfört arbete, utgör en trygghet för beställaren. Den redovisar hur arbetet utförts och med vilka material och finns som dokumentation vid eventuell skada.

Montör

Under arbetets gång måste leverantörernas monteringsanvisningar följas och någon ska ansvara för samordning av arbetsinsatserna. En rad moment ska fortlöpande kontrolleras av montören. Det gäller bland annat kontroll av fukt i underlag och kontroll av temperatur för applicering av tätskikt.

Ett byggmöte när projektet drar igång är ett bra sätt att klara ut förutsättningar och rollfördelning.

Spara all dokumentation

Det är även viktigt att tänka på vad som ska ske efter det att arbetet med våtrummet avslutats. Kvalitetsdokument och kopia av våtrumsanmälan är självklara papper att erhålla, liksom dokumentation av kontrollåtgärder och naturligtvis fakturan för jobbet. Monteringsanvisningar och produktblad för tätskiktskonstruktionen är också bra att spara, liksom skötselråd för ytskikten. För reklamationer på arbetena har man ett par månader på sig. Det är viktigt att en eventuell skada inte hinner förvärras. Det är också viktigt att från början ha klarat ut vilken garantitid som gäller för arbete och material.

Renovering och ombyggnad

För t.ex. målning, tapetsering eller ny golvbeläggning behöver ni inte styrelsens tillstånd. Observera att detta inte gäller hyresrätter.

Vid t.ex. byte av köksinredning får inte frånluftsdonen byggas för eller tas bort. Det finns krav på att donen skall vara tillgängliga för rengöring och inspektion.

Kontakta alltid styrelsen om ni är osäkra på vad som gäller i just ert fall!

Väsentliga förändringar av lägenhet

Väsentlig renovering eller ombyggnad av lägenheter får aldrig påbörjas utan att styrelsen först har lämnat sitt medgivande.

För att styrelsen ska kunna ta beslut behövs en utförlig beskrivning av vad som ska utföras, med ritningar och annat byggteknisk beskrivning. Detta skickas till vår förvaltare HSB som handlägger ärendet. Styrelsen fattar beslut utifrån handlingarna och kan inte svara på några frågor eller fatta beslut innan HSB fått in samtliga dokument.

Det är viktigt att ni läser igenom föreningens anvisningar för ändring / ombyggnation av bostadsrätt innan ni lämnar in en ansökan om tillstånd till ändring av bostadsrätt.

Tänk på att vara ute i god tid, styrelsen sammanträder normalt sett var tredje vecka och kan endast vid dessa tillfällen ta beslut. Om ansökan behöver kompletteras kan det således dröja till nästa möte innan ett medgivande kan lämnas.

Störande arbete

Arbeten i lägenheten som kan vara störande för grannarna ska annonseras med anslag bredvid berörda trapphus anslagstavlor, tänk på att grannar i trapphuset bredvid också kan störas. Arbeten får påbörjas tidigast kl. 08.00 och ska vara avslutade senast kl. 20.00 (helgdagar gäller tiderna kl. 10.00-20.00). Under långhelger får inget störande arbete förekomma.

Exempel på väsentliga förändringar

  • Ingrepp på bärande konstruktion.
  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten, el och ventilation.
  • Annan väsentlig förändring som påverkar lägenhetens karaktär.

Ritningar

Klicka på länken nedan för att nå ritningar av VVS samt avlopp.

Ritningar VVS samt avlopp, Brf Entitan i Solna