Felanmälan online:

Allmänna ordningsregler

Publicerat: 4 maj, 2017
Uppdaterat: 19 februari, 2024

Att bo i flerfamiljshus ställer höga krav på att man visar hänsyn och värna om gemensam egendom och utrymmen. Samtidigt får man också tolerera vissa begränsade störningar så länge dessa inte upprepas eller riskerar att åsamka medlemmar eller föreningen skada. Du som boende måste därför följa föreningens ordningsregler och som medlem även dess stadgar.  Dessa regler gäller både dig som boende och dina besökare för vilka du ansvarar.

Andrahandsuthyrning får, endast efter styrelsens godkännande, ske under en begränsad tid om du har beaktansvärda skäl (se andrahandsuthyrning).
Balkonglådor Plantera gärna blommor i balkonglådor, men tänk på att dessa lådor måste hänga på insidan av räcket så att de inte förorsakar skada om de faller ner.
Fasaden Du får inte sätta upp stora saker som exempelvis parabol, markis eller göra annat som påverkar husens utseende utan styrelsens godkännande.
Förvaring av personlig egendom För att minska brandrisken och underlätta framkomligheten vid utrymning och sjuktransport gäller vissa restriktioner vad avser förvaring av personliga tillhörigheter.

I det vinds- eller källarförråd som hör till lägenheten kan du förvara möbler, kläder m.m. Däremot får du inte förvara något som är brandfarligt eller på annat sätt kan förorsaka olägenhet eller skada där.

Barnvagnar, utomhusleksaker och cyklar får ej förvaras i entréer, trapphus eller på hissplan. Cyklar ska ställas i cykelrummen eller i avsett cykelställ. Det är ej tillåtet att låsa fast cyklar i räcken, träd eller liknande. I vinds- och källargångar eller trapphus får ingen personlig egendom lämnas. Dörrmattor får, för att underlätta trappstädningen, således inte läggas utanför lägenhetsdörren.

Dörrar till vind och källare ska med tanke på inbrottsrisken alltid hållas låsta. Tänk också på att inte förvara stöldbegärlig egendom i dessa förråd.

Grillning På grund av stor brandfara är all typ av grillning på balkongerna förbjuden. De flesta balkongerna i föreningen är inglasade vilket medför dålig ventilation och därmed ökar risken för att en allvarlig brand kan sprida sig in i lägenheten med förödande konsekvenser!

Grovsopor Får på inga villkor ställas i allmänna utrymmen eller utanför husen, utan måste forslas bort på den boendes egen bekostnad. Återvinningsbara sopor skall placeras i ”Miljörummen” i därför utställda behållare.
Husdjur Du får naturligtvis gärna ha husdjur under förutsättning att du håller dem under uppsikt så att de inte rymmer, förorenar eller på annat sätt förorsakar påtaglig olägenhet. Gården som är mellan våra hus är ingen rastplats för hundar. Där får heller inga hundar vara okopplade.
Hänsyn Till hänsynstagandet hör också att man inte dammar/skakar mattor från balkongen eller fönster, att man inte matar fåglar från balkongen eller fönstren, att man inte ställer ut soppåsar i trapphuset och att man inte röker i hissar, trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Rökning medför brandfara.
Parkering Utefter Krysshammarvägen 14-22 råder parkeringsförbud, det är endast tillåtet att stå där med bilen för på- och avlastning, alltså ej parkering. Utanför portarna 14 och 16 råder det även stoppförbud på grund av att brandvägen upp till 20-22 alltid måste vara fri för utryckningsfordon och de som bor där.
Portlåsning Portarnas kodlås är i drift mellan 06:00 och 21.00, övrig tid är portarna låsta och får då inte ställas upp.
Renovering och ombyggnation All ombyggnad måste ske fackmannamässigt. Ombyggnadsarbeten kräver styrelsens godkännande. Vid renovering av våtutrymmen måste, på grund av risken för vattenskador, den boende kunna visa att arbetet utförs av behöriga personer/företag. I dessa ärenden ska du som boende kontakta styrelsen för information och godkännande. Se för mer ingående information under rubriken Renovering och ombyggnad.
Tysta nätter Det är inte tillåtet att under någon tid på dygnet störa övriga boende. Mellan kl. 22.00 och 07.00 får man inte spela musik högt eller föra högljudda samtal i trapphuset. Ska du ha fest och förväntar att det blir att lite högljutt och sent, är det trevligt om du förvarnar grannarna. Arbeten i lägenheten som kan vara störande för grannarna får påbörjas tidigast kl. 08.00 och ska vara avslutade senast kl. 20.00 (helgdagar gäller tiderna kl. 10.00-20.00). Under långhelger får inget störande arbete förekomma.

Dessa är Brf Entitan i Solnas ordningsregler för samtliga boende för att värna om säkerhet och trygghet samt föreningens ekonomiska egendom.