Felanmälan online:

Andrahand&Överlåtelse

Publicerat: 4 maj, 2017
Uppdaterat: 24 januari, 2024

Syftet med en bostadsrätt är att du som köpt rätten att bo, också ska bo där. En bostadsrättsförening innebär ett kollektivt ansvar – ett medlemskap i en förening där man förutom rättigheter även har skyldigheter. Du äger inte ditt boende utan måste rätta dig efter gemensamma regler och riktlinjer.

Syftet med en hyresrätt är att du som innehar hyreskontraktet också ska bo där.

Med andrahandsuthyrning menas att medlem eller hyresgäst upplåter lägenheten till någon annan för självständigt brukande. Vid andrahandsuthyrning krävs styrelsens, eller hyresvärdens, samtycke.

Huvudregeln i de lagar som berör hyresförhållande eller medlemnskap är att en medlem eller förstahandshyresgäst ska ha styrelsens eller värdens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Samtycke från styrelsen krävs även om den föreslagna andrahandshyresgästen är en närstående person till medlemmen eller hyresgästen.

Tillstånd till uthyrning ges för ett år i taget (eller kortare beroende på ansökan). För max antal uthyrningsår följer vi Fastighetsägarnas rekommendationer men bedömning sker i varje enskilt fall och är beroende på tidigare eventuella uthyrningar. Styrelsen medger inte flera på varandra följande uthyrningar i de olika kategorierna. 

Godkända skäl till andrahandsuthyrning i Brf Entitan i Solna

Nedanstående skäl är godtagbara skäl till andrahandsuthyrningen och styrelsen ger sin tillåtelse så länge det inte föreligger men till föreningen (ex att den tilltänkta hyresgästen är känd för störningar).

1. Sjukdom

En hyresgäst kan ha skäl för uthyrning om hon eller han läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom: 1—3 år

2. Tillfälligt arbete på annan ort

Pendlingsavstånd över 8 mil eller ca 1,5h enkel väg: 1-3 år

3. Studier på annan ort

Pendlingsavstånd över 8 mil eller ca 1,5h enkel väg: 1-3 år

4. Särskilda familjeförhållanden

Provbo ihop i nytt förhållande: 1 år

 5. Andra skäl

Vård av anhörig på annan ort utanför pendlingsavstånd: 1-3 år

Köp inför närstående pensionering: 1-3 år

I väntan på försäljning: 6mån

Exempel på skäl som inte är godtagbara:

Korttidsuthyrning

Brf Entitan i Solna medger inte korttidsuthyrning av lägenhet, tex semesterboende.

Kommersiell uthyrning av rum

Brf Entitan i Solna medger inte uthyrning av rum i form av hotellverksamhet. Längre uthyrning av rum till en person går bra (inneboende).

Allmän långtidsuthyrning

Brf Entitan medger inte allmän långtidsuthyrning. Du får med andra ord inte nyttja flera olika kategorier för att äska på varandra följande uthyrningar.

Ansökan och avtal

Viktigt!

Observera att du som bostadsrättsinnehavare alltid är ansvarig för din hyresgäst och att dina åliggande gentemot föreningen sköts (ex betalning av årsavgift i tid).

  • Ansökan om uthyrning ska ha inkommit styrelsen senast två månader före tänkt tillträdesdatum.
  • Ansökan om förlängning ska ha inkommit styrelsen senast två månader före tänkt förlängningsdatum.
  • Kontaktuppgifter, både telefon och e-postadress, till andrahandshyresgäst samt till bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst med förstahandskontrakt. 
  • Bostadsrättshavaren/hyresgästen lämnar sin tillfälliga adress och telefonnummer under uthyrningsperioden.
  • Andrahandshyresgästen ska vara medveten om sin skyldighet att ge föreningen tillträde vid inspektioner eller andra nödvändiga åtgärder.
  • Andrahandshyresgästen ska använda ”co” adress. Medlemmens namn måste synas, får ej tejpas över.
  • Återflyttningsdatum ska anges.

Kostnader

Enligt föreningens stadgar får föreningen ta ut en avgift om 10 % av gällande prisbasbelopp. Styrelsen har beslutat att ta ut avgift för andrahandsuthyrning.

Observera! En andrahandsuthyrning utan styrelsens godkännande utgör anledning till bostadsrättshavarens uteslutning ur föreningen med åtföljande krav på obligatorisk avflyttning. För en hyresgäst utgör det anledning för uppsägning.

Överlåtelser

Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljare och köpare. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt priset. Motsvarande uppgifter skall gälla vid byte eller gåva.

När en bostadsrätt överlåtits måste den nya innehavaren antas som medlem för att denne skall kunna utöva bostadsrätten, d.v.s. nyttja lägenheten. En medlem kan endast antas om denne kommer att använda lägenheten för sitt permanentboende.

Ansökan om in- och utträde som medlem i föreningen skall göras skriftligen och lämnas till förvaltningen tillsammans med ett exemplar av överlåtelseavtalet.

Enligt föreningens stadgar är styrelsen skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom två månader från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

I normalfallet behandlas en ansökan om medlemskap inom fyra veckor.

Föreningen tar i samband med överlåtelse av bostadsrätt ut en överlåtelseavgift som ska betalas av den överlåtande bostadsrättshavaren.